Otevírací doba: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-14:30
Dovolená 12.06 - 19.06.2024 OMEZENÝ PROVOZ.

Zavolejte nám: (+420) 776 200 776

Zásady zpracování osobních údajů servisu JAAD

JAAD servis > Zásady zpracování osobních údajů servisu JAAD

Zásady zpracování osobních údajů servisu JAAD

 1. K čemu slouží tento dokument?
  • účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak náš servis nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 2. Co jsou to osobní údaje?
  • veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
 3. Co je to zpracování osobních údajů?
  • jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení
 4. Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  • plnění servisních podmínek, které jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory
  • dodržení našich zákonných povinností
  • náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy
  • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
  • bydliště, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
  • e-mailová adresa a telefonní číslo
  • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete
  • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby
  • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany
 5. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?
  • v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba
 6. Co je to přímý marketing?
  • přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich zákazníků, s nabídkou obdobného zboží a služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o nabídku výhodnějšího servisu, oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.)
  • toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce zboží a služeb
  • vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat
 7. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?
  • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
  • Vaše osobní údaje zpracováváme především my, Adam Krytinář, IČO: 06798781 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
  • dále má k Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 4) přístup i společnost Jakub Tkoč, IČO: 73188760, s nímž je uzavřená smlouva o zpracování osobních údajů. Jakub Tkoč zpracovává osobní údaje pro účely zajištění fungování našich služeb pro firemní klientelu, pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívá, je tedy zpracovatelem osobních údajů.
 8. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
  • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
  • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)
 9. Jaká jsou má práva?
  • právo na informace o zpracování
  • veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu
  • pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže
  • právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
   • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
   • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
   • část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní na našich internetových stránkách (viz bod 9), a pokud to uživatelské rozhraní umožňuje, lze zde osobní údaje také opravovat či měnit
   • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
  • právo vznést námitku
   • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
   • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit
   • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul
  • právo na přenositelnost údajů
   • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte
  • právo podat stížnost u ÚOOÚ
   • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
  • právo na omezení zpracování
   • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění
   • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní
  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
  • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
 10. Naše právo ověřit členský stát Vašeho bydliště
  • v případě, že s námi uzavíráte smlouvu o poskytování on-line služby, máme právo ověřit členský stát Vašeho bydliště, abychom Vám mohli umožnit užívání služby i v jiných zemích EU
  • k tomuto jsme oprávněni vyžádat si od Vás prostředky uvedené v článku 5 Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017, těmito jsou např. občanský průkaz, řidičský průkaz, místo instalace set-top boxu, doklad o úhradě poplatků za služby v daném členském státě apod.
 11. Naše kontaktní údaje
  • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy servis@jaad.cz nebo písemně v místě naší provozovny servisu JAAD Žerotínova 992, Vsetín, 755 01
  • v souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby naše společnost nakládala s osobními údaji tak, jak má. Pověřencem je Adam Krytinář a zde jsou jeho kontakty:
   e-mailová adresa: servis@jaad.cz.